Menu

نصب برد هوشمند در اداره تبادکان

نصب برد هوشمند و دیتاپروژکتور در اتاق جلسات اداره تبادکان انجام شد.
هوشمندسازی در عرصه آموزش باعث یادگیری بهتر و قابل درک تر و همچنین باعث ایجاد تعامل بین مخاطبین می شود.

اتاق جلسات اداره تبادکان

اتاق جلسات اداره تبادکان

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics