نصب نمایشگر لمسی هوشمند در حوزه علمیه

نصب نمایشگر لمسی هوشمند اسپکترون در حوزه علمیه خراسان رضوی توسط کامپیوتر صدرا انجام گردید.
امروزه تکنولوژی های نوین آموزشی باعث ایجاد انگیزه در زمینه آموزش و همچنین ارتقای سطح علمی افراد می شود.
کامپیوتر صدرا افتخار همکاری با سایر نهادها، سازمان ها و مدارس را دارد.

حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه خراسان

نمونه کارهای مشابه

sd