Menu

هوشمندسازی دانشگاه رضوی مشهد

هوشمندسازی دانشگاه رضوی مشهد انجام گردید.
هوشمندسازی در عرصه آموزش باعث یادگیری بهتر و قابل درک تر و همچنین باعث ایجاد تعامل بین دانشجویان می شود.

دانشگاه رضوی

دانشگاه رضوی

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics