Menu

سمینارآموزش وپرورش جوین

عنوان همایش: آشنایی با تجهیزات کمک آموزشی

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰/۴/۶

مکان برگزاری : آموزش وپرورش جوین

با سپاس از جناب آقای مقدم، معاونت محترم آموزشی شهرستان جوین که با حضورشان بر اعتبار همایش افزوده و با ایراد سخنرانی بر ما ارج نهادند. و با سپاس از آموزگاران و اساتید محترم آموزش و پرورش جوین که دعوت مجموعه ما را پاسخ گفتند.

۰۵_۳

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

۰۴_۶

۰۳_۶

۰۲_۶

۰۱_۶

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics