استودیو حرفه ای تصویر و صدابرداری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پروژه استودیو حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به طور کامل از صـفر درصد تا صد درصد شامل طراحی سالن ،عایق دیوار ها ، مراحل چوب ،تجهیز اتاق صوت و انجام دیگر مراحل تماما توسط تیم مقتدر و حرفه ای صدرابه انجام رسیـد. این استــودیوی مرکز آمـوزش مـجازی از ۲ بـخش مـجزا با عنوان بخش تـصویربـرداری حرفه ای آموزشی شـــامل فــیلمبـرداری حـرفه ای و ضبط فیلم های آموزشی و صدابرداری تخصصی با وظیفه صدابرداری حرفه ای و ضبط صدای گوینده تشکیل شده است و این دو بخش توسط یک اتـاق فـرمان مجزا کنترل می­شوند. در ساخت این استـودیو از جدیدترین وسـایل و تجهـیزات استفاده گردیده است و این پــروژه در کــوتاه ترین زمــان مـمـکن انجام و تحویل مـشتری گران قدر ما داده شد .

تصویر برداری حرفه ای ، صدا برداری حرفه ای