سالن کنفرانس

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

تـجـهـیـزات نــصــب شــده

مانیتورینگ

میکروفون

ویدئو پروژکتور

ویدئووال

نمایشگر صنعتی

رک و سیستم صوت

گــــالــری تـــصـــاویــــر

پــاره ای از تــوضــیــحــات

پروژه دانشکده عــلوم پـزشــکی اســفراین بـه طـور کامل از صـفر درصــد تا صـــد درصــد شــامل طراحی سالن ، آمـــاده ســازی دیــوار ها و ســقــف ، انجام مراحل چوب و طراحی و ســاخت میز کــنفرانس ، آماده ســـازی صنـدلی ها و ایجاد رک تــمــامــا تـوسط تیم حرفه ای صـدرا به انجام رسید. این پروژه با وجود گسترگی فراوان و حجم کار زیاد در کوتاه تریـن زمان ممکن به انجام رسید همچنین تمامی اجناس و کالاهای کار شده در این سالن از بهترین ها بوده و مـی توان این سالن رابه عنوان بهترین سالن کنفرانس شهرستان اسفراین به حســاب آورد و این سالن بعد از انجام آموزش و تست های فراوان در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل مـشتری گران قدر ما داده شد.

همکاران تجاری ما در این پروژه

چیرمن در تجهیز سالن کنفرانس و همایش
سنی در تجهیز سالن کنفرانس و همایش
تجهیز سالن کنفرانس ثامن ارتباط