پروژه سینما

کودک اطلس مشهد

Atlas Cineplex

 

 

جامعه ایران جامعه جوانی است و به سرعت در حال تــــغـــییر است و هــمین امر باعث تحول در شیوه‌های تربیتی شده، در گذشته عوامل اصلی و تاثیر گذار در تربیت کودکان خانواده و آموزش و پـــرورش بود امــا امــــــروزه خــانواده و آمـوزش و پــــرورش تـــنــها نـــــهاد‌هـــای واسطه‌ای هستند و رسانه‌ها و فضا‌های اجتماعی تربیت را شکل مــــی دهــــنـــــد و یــــــکی از ابــــــزار‌هــــــای جـــــدیــــد رســــانه سینما است.

 

 

20181022_183113

از ویـژگی سـالن ‌های اخـتصاصی کودکان می ‌توان به طراحی اختصاصی صندلی‌ها اشاره کرد که کودک می‌تواند هـمراه با اسباب بازی در صندلی‌ ها به راحتی و مناسب سن وی به تماشای فیلم ‌های ویژه خـود بپردازد.این سالن‌ها هـمه قـابلیت سـینمایی اعـم ازصــدا و تــصـویر سیـنـمایی دو بعـدی و سـه بعـدی را دارا هسـتند و در ایـن زمـینه ازبــرتــرین تـکنولـوژی روز دنـیا استفاده شده است.سیـنمای کودک پردیس سیـنمایی اطلس قـابلیت پـخش بـیش از ۱۰ عـنوان انیمیشن دو و سه بعدی در روز را داراسـت کــه کــودکـان مـی‌ توانـند هـمراه بـا مـربی خود در سالن‌های ۲۰ نفره از تماشای فیلم لذت ببرند