سالن کنفرانس

شعبه سرپرستی بانک مهر اقتصاد

تـجـهـیـزات نــصــب شــده

مانیتورینگ

میکروفون

اتوترکینگ

ویدئووال

نمایشگر صنعتی

رک و سیستم صوت

گــــالــری تـــصـــاویــــر

پــاره ای از تــوضــیــحــات

پروژه سالن کنفرانس شعبه سرپرستی بانک مهر اقتصاد در یک سالن اجرا گردیده . تجهیز این سـالن به طور کامل از صفر درصـد تـا صد درصد توسط تـیـم مقتدر صدرا بـه انجام رسید. لازم به ذکـر اسـت تـمامی تـجـهیزات استفاده شده دراین پـروژه اعـم از کابل ، میکـروفون ، مـانیتور ، رک و دیگـر تـجهیزات از بــهـتریـن و بـا کــیفـیت تـریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبـانـی تـیـم صـدرا بـوده . همینطور اجناس بکار رفته در این سالن تماما ایرانی بوده و از میکروفون های تماما ایرانی و باکیفیت شرکت هوراند استفاده شده است . این پروژه در کــوتاه تــرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

همکاران تجاری ما در این پروژه

هوراند در تجهیز سالن کنفرانس و همایش
تجهیز سالن کنفرانس ثامن ارتباط