سالن کنفرانس دانشگاه فردوسی

لوگو دانشگاه فردوسی

سالن کنفرانس دانشگاه فروسی

تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی
تجهیز سالن همایش پنل vsp

میکروفن کنفرانس

ویدئو پروژکتور

رک صوتی

پنل VSP

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پــروژه سالن کنفرانس دانشگاه فردوسی مشهد از نخستین و قـوی ترین پـروژه های اجـرایی می باشد . ایـن سـالن کـنـفـرانس در مـدت ۴۸ سـاعت اعم ازداکت کشی کابل کشی و نـصب و راه انـدازی مـیکـروفـون ها و نـصـب و اجـرای رک و دیـگر تـجـهـیزات نـصـب شــده تمـامـا تـوسـط تیم صدرا به انـجام رسید.

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo-horand
Epson_logo
k-net-logo
MPro-logo