سالن کنفرانس کشاورزی آستان قدس

سالن کنفرانس کشاورزی آستان قدس رضوی

تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیزات سالن کنفرانس اسپیکر
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی
تجهیز سالن همایش پنل vsp

میکروفن

بلندگو

پروژکتور

رک صوتی

پنل VSP

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفـرانس سازمان کشاورزی آستان قدس در یک سالن ۱۲ نفره در کمترین زمان  طراحی و اجـرا گـردید . سـالن ۱۲ سازمان کشاورزی آستان قدس به طور کامل از صـفر درصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل کشی ، میکـروفون ، بلندگو ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت  پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل  داده شد.

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

panasonic-logo
لوگو-صامع
k-net-logo