سالن کنفرانس

ســـازمــــان
فــــرهــنـگی
آستان قدس

توضیح کوتاه

پـروژه سـالن کـنفـرانس سازمان فرهنگی آستان قدس در یک سالن ۲۴ نفره در کمترین زمان  طراحی و اجـرا گـردید . سـالن ۲۴ سازمان فرهنگی آستان قدس به طور کامل از صـفر درصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل کشی ، میکـروفون ، بلندگو ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت  پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل  داده شد.

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن همایش بلند-گو

بلندگو سالنی

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس