سالن کنفرانس سازمان فرهنگی آستان قدس

لوگو-سازمان-فرهنگی

سالن کنفرانس سازمان فرهنگی آستان قدس

تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ
تجهیزات سالن همایش بلند-گو
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی
تجهیز سالن همایش پنل vsp

میکروفن کنفرانس

مانیتورینگ

بلندگو سالنی

رک صوتی

پنل VSP

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفـرانس سازمان فرهنگی آستان قدس در یک سالن ۲۴ نفره در کمترین زمان  طراحی و اجـرا گـردید . سـالن ۲۴ سازمان فرهنگی آستان قدس به طور کامل از صـفر درصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل کشی ، میکـروفون ، بلندگو ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت  پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل  داده شد.

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo-horand
k-net-logo