اتاق صنایع ، معادن و بازرگانی مشهد

صنایع ، معادن و بازرگانی

اتاق صنایع ، معادن و بازرگانی مشهد ۲۴ نفر
تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز سالن کنفرانس مانیتورینگ
تجهیز سالن همایش پنل vsp
تجهیز سالن کنفرانس مشهد رک صوتی
تجهیز سالن کنفرانس نمایشگر-لمسی

میکروفن

مانیتورینگ

پنلVSP

رک صوتی

نمایشگر لمسی