سالن کنفرانس بخشداری حکم آباد

لوگو استانداری خراسان رضوی

سالن کنفرانس بخشداری حکم آباد

تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی
تجهیز سالن همایش پنل vsp

میکروفن کنفرانس

رک صوتی

پنل VSP

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفـرانس شهرستان حکم آباد در یک سالن ۴۰ نفره در کمترین زمان  طراحی و اجـرا گـردید . سـالن ۴۰ نفره شهرستان حکم آباد به طور کامل از صـفر درصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل کشی ، میکـروفون ، بلندگو ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت  پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo chairman
k-net-logo
MPro-logo