سالن کنفرانس شهرستان جغتای

لوگو-شهرداری-جغتای

سالن کنفرانس شهرستان جغتای

تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیزات سالن کنفرانس اسپیکر
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

میکروفن

بلندگو

پروژکتور

رک صوتی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفرانس شهرستان جغتایی در یک سالن اجـرا گردیده . تجهیز این سـالن به طور کـامل از صـفر درصـد تـا صد درصد توسـط تـیـم مـقتدر صـدرا بـه انجام رســید. لـازم به ذکــــر اسـت تــمامــی تـجـهیزات اسـتـفـاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کــابـل ، مـیـکـروفون ، مـانـیـتور ، رک و  دیگـر تــجهیزات از بــهـتریـن و بـا کــیفـیت تـریـن اجـنـاس و تــحـت پـشتـیـبـانـی تـیـم صـدرا بــوده . همـینطور اجناس بکار رفته در این سالن تــمـامـا ایرانی بوده و از میکروفون های تــمامــا ایرانی و با کـیفـیت شرکت هـوراند اسـتفاده شده است و همچنین این پروژه در کــوتاه تــرین زمــان مـمـکن تـحویـل مشتری ما داده شد است.

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo-horand
jh-logo
MPro-logo