اتاق کنفرانس صنایع و معادن ۲۴ نفر

لوگو-بازرگانی

اتاق کنفرانس صنایع و معادن

تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ
تجهیز سالن همایش audio-mixer
تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال
تجهیزات سالن همایش بلند-گو

میکروفن کنفرانس

مانیتورینگ

میکسر صوتی

ویدیو وال

بلندگو سالنی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفـرانس اتاق بازرگانی مشهد در دو سـالن ۹۵ نـفره و ۲۴ نـفـره مـجزا طراحی و اجـرا گردید . سـالن ۲۴ نـفـره اتـاق بـازرگانـی مـشـهد به طور کامل از صـفردرصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مقتدر صـدرا بـه انجام رسید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه ترین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo-win-tech
logo-horand
k-net-logo
yamaha-logo