اتاق صنایع ، معادن و بازرگانی مشهد

لوگو-بازرگانی

اتاق صنایع ،معادن و بازرگانی

اتاق صنایع ،معادن و بازرگانی مشهد ۹۵ نفر
تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن

میکروفن

تجهیز سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل VSP

تجهیز سالن کنفرانس مشهد رک صوتی

رک صوتی

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدیو وال

تجهیزات سالن همایش بلند-گو

بلندگو سالنی

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

اتو ترکینگ

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پــروژه دو سـالن کـنـفرانس مجزا اتاق بــازرگانی ، صـنایع، معادن و کشاورزی اسـتان خـراسـان رضــوی ۹۵ نـفره و  ۲۴ نـفره در طی یـک مــاه تـوسط تیم  مـقتدر صــدرا به انجام رسـید . لــازم به ذکـر است تـمامی مـراحل این پروژه تـوسط تیم صــدرا به انـجـام رسید و  تـمامی کـالا های استـفاده شده در هـر  دو سـالن کـنـفرانس از اجناس ایــرانی  مرغـوب و بااصـالت و باکـیفیت می باشد

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

LG-logo
logo-horand
k-net-logo
logo-bocsh
yamaha-logo