سالن کنفرانس مشهد مال

سالن کنفرانس مشهد مال

این پروژه در دو سالن مجرا اجرا گردید
تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیزات سالن همایش رک صوتی
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز سالن همایش پنل vsp

میکروفن

رک صوتی

ویدیو پروژکتور

پنل VSP

logo-rest-moment
logo-win-tech
jh-logo
MPro-logo