سالن کنفرانس

پــــــــــــــارک
عـــــلــــــم و
فــــنـــــاوری

توضیح کوتاه

پـروژه سـالن کـنفـرانس پارک علم و فناوری مشهد در یک سالن ۴۰ نفره در کمترین زمان طراحی و اجـرا گـردید . سـالن ۴۰ نـفـره پارک علم و فناوری مشـهد به طور کامل از صـفردرصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن همایش بلند-گو

بلندگو سالنی

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس

بازدیدها: ۲۵