سالن کنفرانس پارک علم و فناوری

سالن کنفرانس پارک علم و فناوری

تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز سالن کنفرانس مانیتورینگ
تجهیزات سالن همایش رک صوتی
تجهیز سالن همایش پنل vsp

میکروفن

مانیتورینگ

رک صوتی

پنل VSP

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفـرانس پارک علم و فناوری مشهد در یک سالن ۴۰ نفره در کمترین زمان طراحی و اجـرا گـردید . سـالن ۴۰ نـفـره پارک علم و فناوری مشـهد به طور کامل از صـفردرصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

لوگو-صامع
data-pro-logo
k-net-logo
logo-win-tech