بانک مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد

سالن کنفرانس شعبه سرپرستی بانک مهر اقتصاد
تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز سالن کنفرانس مانیتورینگ
تجهیز سالن کنفرانس مشهد رک صوتی
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز سالن همایش پنل vsp

میکروفن کنفرانس

مانیتورینگ

رک صوتی

ویدیو پروژکتور

پنل VSP

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفرانس شعبه سرپرستی بانک مهر اقتصاد در یک سالن اجـرا گردیده . تجهیز این سـالن به طور کـامل از صـفر درصـد تـا صد درصد توسـط تـیـم مـقتدر صـدرا بـه انجام رســید. لـازم به ذکــــر اسـت تــمامــی تـجـهیزات اسـتـفـاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کــابـل ، مـیـکـروفون ، مـانـیـتور ، رک و  دیگـر تــجهیزات از بــهـتریـن و بـا کــیفـیت تـریـن اجـنـاس و تــحـت پـشتـیـبـانـی تـیـم صـدرا بــوده . همـینطور اجناس بکار رفته در این سالن تــمـامـا ایرانی بوده و از میکروفون های تــمامــا ایرانی و با کـیفـیت شرکت هـوراند اسـتفاده شده است و همچنین این پروژه در کــوتاه تــرین زمــان مـمـکن تـحویـل مشتری ما داده شد است.

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

LG-logo
logo-horand
k-net-logo
yamaha-logo
MPro-logo