سالن کنفرانس

بـــــانــــــــک
مـــــــهــــــــر
اقــتــــصــاد

توضیح کوتاه

پـروژه سـالن کـنفرانس شعبه سرپرستی بانک مهر اقتصاد در یک سالن اجـرا گردیده . تجهیز این سـالن به طور کـامل از صـفر درصـد تـا صد درصد توسـط تـیـم مـقتدر صـدرا بـه انجام رســید. لـازم به ذکــــر اسـت تــمامــی تـجـهیزات اسـتـفـاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کــابـل ، مـیـکـروفون ، مـانـیـتور ، رک و  دیگـر تــجهیزات از بــهـتریـن و بـا کــیفـیت تـریـن اجـنـاس و تــحـت پـشتـیـبـانـی تـیـم صـدرا بــوده . همـینطور اجناس بکار رفته در این سالن تــمـامـا ایرانی بوده و از میکروفون های تــمامــا ایرانی و با کـیفـیت شرکت هـوراند اسـتفاده شده است و همچنین این پروژه در کــوتاه تــرین زمــان مـمـکن تـحویـل مشتری ما داده شد است.

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور

ویدیو پروژکتور

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس