سالن کنفرانس سرم سازی رازی

سالن کنفرانس سرم سازی رازی

تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیزات سالن کنفرانس اسپیکر
تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

میکروفن

بلندگو

مانیتورینگ

رک صوتی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پــروژه سـالن کـنـفـرانس سـرم سازی رازی از نـخـستین و قـوی تـریـن پـروژه هـای اجـرایی صـدرا ایرانیان می باشد. ایـن سـالن کـنـفـرانس در مـدت ۴۸ سـاعت اعـم ازداکـت کـشی ، کـابل کشی و نـصب و راه انـدازی مـیکـروفـون ها و نـصـب و اجـرای رک و دیـگر تـجـهـیزات نـصـب شــده تمـامـا تـوسـط تیم صدرا به انـجام رسید.

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo chairman
jh-logo
k-net-logo
LG-logo