سالن کنفرانس

سرپرستی احــمدآبــاد
بانک سپه

توضیح کوتاه

پـروژه سـالن کـنفـرانس شعبه سرپرستی احمد آباد بانک سپه مشهد   در این پروژه اجرای سیستم اتوترکینگ صامع KM20  ، به همراه دوربین کنفرانسی کاتو KATO در کمترین زمان طراحی و اجـرا گـردید .  لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

دوربین کنفرانسی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس